EVALUATION OF THE EFFECTS OF NON-PHARMACOLOGICAL APPROACHES ON ALZHEIMER PATIENTS: THE ROLE OF ARTISTIC, PSYCHOMOTOR AND SPORTS ACTIVITIES

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10892551

Keywords:

Pharmacological, Activity, Awareness, Mental, Alzheimer

Abstract

The aim of this study is to measure the effect of artistic, mental, psychomotor and physical activities on the mental status of patients with a multidisciplinary approach using non-pharmacological methods applied in Alzheimer’s disease and to raise awareness in the society against the disease. Since the application of non-pharmacological methods in Alzheimer’s treatment is simple and costless, the methods specified in our project can reduce the health expenditures of the state by enabling Alzheimer’s patients to be self-sufficient for a longer period of time. In this context, since data were collected through different activities in our project, a mixed method using both quantitative and qualitative analysis methods was preferred. First of all, literature research was conducted on the subject and necessary connections were established with the institutions providing social services to Alzheimer’s patients in our region. Then a six-week project activity plan was prepared with a multidisciplinary approach. In partnership with Alzheimer’s Life Center and our institution; non-pharmacological methods that we prepared in the project were applied on 6 patients diagnosed with first stage Alzheimer’s registered in the life center. In addition, in order to create social awareness of the disease, theater, awareness talks and different activities were held for students and parents in our institution, and the changes in the awareness level of the participants were interpreted from the data obtained with open-ended questions before and after the activities. Two open-ended questions were asked after each activity to see the psychological effects of the methods used on the patients and the Mini Mental State Test was conducted to see the mental effects. According to the findings obtained from the activities, the patients stated that they enjoyed and were happy with the activities carried out during the project. It was determined that the mental status and psychology of the patients were positively affected. It was concluded that the multidisciplinary activities regularly implemented in the project can slow down the progression of the disease by positively affecting the mental status levels of the patients in general. In addition, it was observed that awareness of the disease was raised in the society with the awareness activities implemented. The society was informed about the causes of the disease and the treatment process. Authorized institutions are recommended to provide psychological support, medical support, activity support, awareness raising about the disease, patient follow-up systems support and care support for these patients and their relatives.

References

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Alzheimer Hastalarına Destek. (2022, 23 Eylül). Erişim Adresi: https://www.aile.gov.tr/eyhgm/haberler/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-alzheimer-hastalarina-destek/

Akyar, İ. ve Akdemir, N. (2009). Alzheimer hastalarına bakım verenlerin yaşadığı güçlükler. Sağlık Bilimler Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 32-49. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/88532

Atıcı, M. ve Bilgin, U. (2019). 55 yaş üstü alzheimer hastalarında modifiye core egzersiz çalışmalarının; depresyon, günlük yaşam aktiviteleri ve bazı fiziksel uygunluk değerlerine etkisinin incelenmesi. International Journal of Human Sciences, 16(1), 301-314 Erişim Adresi: https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/5623/2707%20s311

Batur Çağlayan, H. Z., Erkoç Ataoğlu, E. ve Kibaroğlu, S. (2018). Nörolojide geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının etkinliğinin değerlendirilmesi. Turk J Neurol, 24, 111-116. DOI:10.4274/tnd.83357

Bozkurt, C. ve Karadakovan, A. (2020). Alzheimer hastalarında kullanılan ilaç dışı tedavi yöntemleri. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 3(3), 329-337. DOI:10.38108/ouhed.775116

Büyükturan, Ö. (2014). Alzheimer Demans Hastalarında Egzersiz Eğitiminin Fonksiyonellik Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı, Ankara.

Can, H., İrkeç, C. ve Karataş, S. (2009). Demans şiddeti derecelendirme ölçeğine bağımlıdır: Kısa durum muayene testi ile reisberg global bozulma ölçeğinin karşılaştırılması. Klinik Psikiyatri 12, 5-20. Erişim adresi: https://jag.journalagent.com/kpd/pdfs/KPD_12_1_5_20.pdf

Creswell, J.W. (2017). Eğitim Araştırmaları Nicel ve Nitel Araştırmanın Planlanması, Yürütülmesi ve Değerlendirilmesi. Editörler: Cristina Robb, Karen Mason ve Halil Ekşi. (228-337). İstanbul: Eğitim Danışmanlığı ve Araştırma Merkezi

Duru Aşiret, G. (2014). Anımsama Terapisinin Alzheimer Hastalarının Bilişsel Durumu, Depresyon ve Günlük Yaşam Faaliyetlerine Etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği Programı, Ankara.

Folstein, M.F., Folstein, S., Mc. Hugh, P.R. (1975). Mini Mental State" A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res, 12, 189-198. Erişim Adresi: https://turkpsikiyatri.org/arsiv/mmse_folstein_mchugh.pdf

Güngen, C., Ertan, T., Eker, E. ve ark. (2002). Standardize mini mental test’in Türk toplumunda hafif demans tanısında geçerlik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 13 (4), 273-281. Erişim Adresi: https://www.osahed.com/FileUpload/ds14303/File/standardizemini_mental_test.pdf

Güzel Özdemir, P., Yılmaz, E., Selvi, Y. ve Boysan, M. (2017). Psikiyatride parlak ışık tedavisi. psikiyatride güncel yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry. 9(2), 177-188 doi:10.18863/pgy.281382,

Karadağ, E. (2010). Eğitim Bilimleri Doktora Tezinde Kullanılan Araştırma Modelleri: Nitelik Düzeyleri ve Analiz Hata Tipleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(1), 49-71.

Karakocalı A. ve Özkaraman, A. (2020). Alzheimer Hastalığına Multidisiplinel Yaklaşım. Nobel Akademik Yayıncılık.

Karakuş, S. T. (2022, 3 Aralık). Türkiye’de 700 Bin Kişi Mücadele Ediyor! En Az İki Kat Artacak. https://www.milliyet.com.tr/gundem/turkiyede-700-bin-kisi-mucadele-ediyor-en-az-iki-kat-artacak-6602395

Keleş, E. ve Özalevli, S. (2018). Alzheimer Hastalığı ve Tedavi Yaklaşımları. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(2): 39-42. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/513027

Kıyak, M. (2019). Alzheimer hastalarında müziğin uyum güçlüğünü azaltmada etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Nazlıer Keser, E.N. (2019). Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi. 12(2), 121-128, ISSN 1308-5816. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/907860

Özdemir, L. ve Akdemir, N. (2007). Hafif Alzheimer Hastalarına Uygulanan Çoklu Duyusal Uyaran Yönteminin Kognitif Durum Üzerine Etkisi. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 1-11. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/88568

Soner, S. (2017). Alzheimer Hastalık Sürecinde Bakım Veren Aile Üyelerinin Yaşadıkları Güçlükler ve Sosyal Hizmet. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt 3, Sayı 2, 375-387.

Şahin, B. (2020). Tekrarlı TMS Tedavisinin Alzheimer Hastalığı Tanılı Bireylerde Bilişsel Fonksiyonlar Üzerindeki Uzun Dönem Sonuçları. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Bilişsel Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul.

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma, Geliştirme ve Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Dairesi Başkanlığı Alzheimer Ve Diğer Demans Hastalıkları Klinik Protokolü (Versiyon 1.0). (2020). T.C Sağlık Bakanlığı Yayın Numarası:1179, ISBN: 978-975-590-781-9. Erişim adresi: https://shgmargestddb.saglik.gov.tr/Eklenti/38985/0/alzheimerkpyayin-verspdf.pdf

Türk Nöroloji Derneği, (t.y). Alzheimer Hastalığı. Erişim adresi: https://www.noroloji.org.tr/menu/94/alzheimer-hastaligi

Ünsal Barlas, G. Ve Onan, N. (2008). Alzheimer Hastası ve Aileleri İle İletişim. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 11(4), 105-111. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunihem/issue/2643/34006

Yıldırım, N. (2011). Okul Müdürlerinin Motivasyonları üzerine nitel bir inceleme. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1),71-85.

Yılmaz, G., Bayram, K., Aşkın, A., Ölmez Sarıkaya, N., Gürgan, A. ve Koçyiğit, H. (2014). Camptocormia: Bir olgu sunumu. Turk J PhysMedRehab, 62(4), 382-386 DOI: 10.5606/tftrd.2016.99896.

Published

2024-03-28

How to Cite

YILDIRIM, M. A., ŞAPCI, E. N., BOZDEMİR, C., & YILDIRIMOĞLU, B. (2024). EVALUATION OF THE EFFECTS OF NON-PHARMACOLOGICAL APPROACHES ON ALZHEIMER PATIENTS: THE ROLE OF ARTISTIC, PSYCHOMOTOR AND SPORTS ACTIVITIES. International Journal of Health and Applied Science, 2(2), 31–56. https://doi.org/10.5281/zenodo.10892551